<
Späť
Požiadavky používateľa Systémové požiadavky
1. Spracovanie legislatívy
1.1. Získanie príslušných legislatívnych
       predpisov
1.2. Spracovanie legislatívnych
       predpisov (aktualizácia)
1.3. Uloženie legislatívnych
       dokumentov vo formáte
       umožňujúcom aktualizáciu
1.4. Prevod predpisov do formátu
       odolnému voči zápisu
1.5. Uloženie predpisov
1.6. Vyhľadávanie v predpisoch podľa
       kontextu
1.7. Vyhľadávanie predpisov podľa
       názvu

2. Spracovávanie dokumentácie
2.1. Vypracovanie dokumentácie
       vyplývajúcej z legislatívy
2.2. Vytlačenie dokumentácie
2.3. Vedenie prehľadu vypracovanej
       dokumentácie podľa zamerania
2.4. Aktualizácia dokumentácie podľa
       platnej legislatívy

3. Archivovanie súvisiacej dokumentácie
3.1. Prevod aktuálnej súvisiacej
       dokumentácie, vyžadovanej
       legislatívou do elektronickej formy
3.2. Archivácia prevedených
       dokumentov
   3.2.1. Triedenie dokumentov
3.3. Kontrola doby platnosti tejto
       dokumentácie
3.4. Vyhľadávanie v dokumentoch podľa
       ich názvu
3.5. Archivácia originálnych dokumentov
3.6. Záznam o mieste uloženia
       originálnych dokumentov

4. Uchovávanie dôležitých termínov a výsledkov
4.1. Uchovanie termínov vykonaných  
       akcií
4.2. Uchovanie výsledkov akcií
4.3. Prijaté opatrenia
   4.3.1 Spracovanie prijatých opatrení
   4.3.2. Distribúcia prijatých opatrení                    zodpovedným osobám
   4.3.3. Archivácia prijatých opatrení
   4.3.4. Archivácia distribúcie
                 prijatých opatrení
   4.3.5. Archivácia o prijatí opatrení                      zodpovednými osobami

5. Upozorňovanie na nasledujúce akcie
5.1. Vedenie prehľadu nasledujúcich  
       akcií
5.2. Upozorňovanie na najbližšie akcie


Emacs on Sunday 19 March 2007